Regulamin

Regulamin sprzedaży produktów Panasonic

w sklepie internetowym Panasonic

shop.panasonic.pl

za pośrednictwem sieci Internet

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

 

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży produktów za pomocą sieci Internet przez PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9, 02-583 Warszawa, przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352843, NIP 107-00-16-099, REGON 142346837, GIOŚ nr E0012180WZBW (zwany dalej „Panasonic”).

PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie posiada następujące dane adresowe i kontaktowe:

Nasz adres: Wołoska 9, 02-583 Warszawa

Kontakt pocztą elektroniczną: Prosimy o skorzystanie z formularza na stronie internetowej: shop.panasonic.pl

Kontakt telefoniczny/ Infolinia: 22 295 37 27 (numer dla połączeń z telefonów komórkowych, opłata jak za zwykłe połączenie wg cennika operatora) , 801 003 532 (opłata nie przekracza opłaty za zwykłe połączenie wg cennika operatora). Kontakt telefoniczny jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA ZE SKLEPU ORAZ PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM

 

§ 1       Definicje 

 Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Panasonic, dostępny pod adresem shop.panasonic.pl, za pośrednictwem, którego sprzedawane są przez Panasonic produkty będące w internetowej ofercie Panasonic,

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie w Sklepie, posiadając założone Konto Klienta albo która składa zamówienie w Sklepie jednorazowo bez założenia Konta Klienta,

Konto Klienta – zespół informacji zawierających dane Klienta, w tym dane osobowe Klienta, przekazywane dobrowolnie przez Klienta, służące do identyfikacji Klienta, umożliwiające zakupy w Sklepie,

Koszyk Klienta – wykaz Produktów, które zostały zamówione w Sklepie przez Klienta,

Produkty – asortyment produktów  Panasonic dostępnych do zamówienia i szczegółowo opisanych w Sklepie,

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 2       Postanowienia ogólne

 1. 1. Regulamin ma zastosowanie do zakupów Produktów oferowanych przez Sklep za pośrednictwem Internetu. 
 2. 2. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Klient dokonuje akceptacji Regulaminu. Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej między Panasonic, a Klientem.
 3. 3. Dostawcą Produktów jest PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-583) przy ul. Wołoskiej 9.
 4. 4. W celu dokonania zamówienia w Sklepie, urządzenie Klienta musi spełniać wymagania systemowe, tj. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową oraz posiadać połączenie komputera z siecią Internet.
 5. 5. Kontakt z Klientem następuje poprzez sieć Internet, telefonicznie oraz korespondencyjnie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3       Rejestracja Konta Klienta lub jednorazowe zamówienie

 1. 1. Warunkiem dokonania zamówienia jest rejestracja i aktywacja Konta Klienta w Sklepie lub podanie w Sklepie danych niezbędnych do realizacji jednorazowego zamówienia.
 2. 2. Rejestracji Konta Klienta dokonuje się ze strony głównej Sklepu wybierając opcję „Nazwa użytkownika”, „Utwórz nowe konto”, a następnie postępując zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na stronie. Aktywacji konta dokonuje się poprzez kliknięcie w odpowiedni link w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej przez Panasonic na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. 3. Podania danych niezbędnych do realizacji jednorazowego zamówienia dokonuje się po dodaniu Produktu do Koszyka Klienta, wybierając opcję „Do kasy”, „Podsumowanie gościa”, a następnie postępując zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na stronie.
 4. 4. Klient może dokonać zamówienia w Sklepie z chwilą rejestracji i aktywacji Konta Klienta albo po podaniu danych niezbędnych do realizacji jednorazowego zamówienia.

 

§ 4 Ceny Produktów

 1. 1. Ceny Produktów zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Oprócz Cen Produktów, w Sklepie zamieszczone są również koszty wysyłki Produktu oraz ceny całkowite Produktów podawane razem z kosztami wysyłki (cena Produktu z doliczonymi kosztami wysyłki Produktu do Klienta).
 2. 2. Koszt wysyłki Produktu nie będzie przekraczał faktycznego kosztu dostarczenia przesyłki przez przedsiębiorcę dostarczającego Produkt ze Sklepu do Klienta, poniesionego przez Sklep.
 3. 3. Pomimo, że Sklep dokłada wszelkich starań, aby ceny podawane w serwisie internetowym były prawidłowe, istnieje możliwość wystąpienia pomyłek. W przypadku wykrycia błędu w cenie Produktu, który został zamówiony, Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia oraz złożenia Klientowi oferty zgodnej z aktualną ceną. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na przedstawioną ofertę, otrzyma zwrot pełnej uiszczonej kwoty.
 4. 4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 

§ 5 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. 1. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez dodawanie do Koszyka Klienta kolejno wybranych Produktów, postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na stronie. Oferta prezentowana na stronie Sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i stanowi zaproszenie do składania ofert kupna.
 2. 2. Aby złożyć zamówienie, Klient musi zalogować się na Konto Klienta lub podać dane niezbędne do złożenia jednorazowego zamówienia (szczegóły adresu i wysyłki), zapoznać się z niniejszym Regulaminem jak również w sposób wyraźny potwierdzić, że składane zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty oraz że akceptuje cenę Produktu, koszty wysyłki oraz cenę całkowitą Produktu razem z kosztami wysyłki.
 3. 3. W zamówieniu Klient wskazuje adres dostawy i adres na jaki ma być wystawiona faktura. Zamówienia są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej  informację o wpłynięciu zamówienia, zawierającą wykaz zamówionych Produktów, o całkowitym koszcie realizacji zakupu Produktu, obejmującym cenę Produktu oraz koszt wysyłki. Zamówienie następnie trafia do weryfikacji przez Sklep.
 5. 5. Po weryfikacji przez Sklep wszystkich danych, sprawdzeniu dostępności Produktów, następuje akceptacja zamówienia. Jednocześnie na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłana informacja potwierdzająca wszystkie istotne elementy zamówienia oraz przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sklep dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem, a Panasonic umowy sprzedaży Produktu.
 6. 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w Sklepie. W przypadku, gdy Produkt jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty potwierdzenia zamówienia. Sklep może również zaproponować Klientowi inny Produkt, odpowiadający tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, przy czym Klient ma prawo jego nieprzyjęcia. Jeżeli jednak z powyższych powodów zamówienie nie może być zrealizowane, Sklep zwróci Klientowi uiszczoną zapłatę w ciągu 14 (czternastu) dni od odstąpienia od zamówienia.
 7. 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje, aż do wyczerpania się zapasów Produktów objętych tą formą sprzedaży.

 

§ 6 Sposób zapłaty, dostawa

 1. 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Produkty poprzez przelew elektroniczny, bankowy. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Panasonic.
 2. 2. Dostawa Produktu jest możliwa jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odbiór osobisty Produktu nie jest możliwy. Dostawa Produktu następuje zazwyczaj w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od chwili otrzymania zapłaty za zamówienie. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.
 3. 3. Prosimy, abyś dokładnie sprawdził, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeśli przesyłka nosi znamiona uszkodzenia prosimy, abyś wraz z pracownikiem firmy kurierskiej sporządził protokół szkody oraz skontaktował się z Panasonic. 

 

§ 7 Uprawnienia Kupującego

 1. 1. Panasonic jest obowiązany dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.
 2. 2. Produkt jest objęty gwarancją Panasonic, który zapewnia sprawne działanie Produktu i jego bezpłatną naprawę w przypadku wystąpienia wad. W przypadku, gdy dostarczony Produkt będzie posiadał wady Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych kierując je do wskazanych przez Panasonic serwisów.
  1. a. Dokument gwarancyjny oraz okresy gwarancji dla poszczególnych Produktów zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu.
  2. b. Dokument gwarancyjny dostępny jest również pod adresem: http://www.panasonic.com/pl/gwarancja.html
  3. c. Jeżeli Klient chciałby otrzymać dokument gwarancyjny w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna), Klient może zadzwonić na podany powyżej numer infolinii Panasonic lub wysłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Panasonic.  
 3. 3. W celu realizacji uprawnień gwarancyjnych Klient może zadzwonić na podany powyżej numer infolinii Panasonic, wysłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Panasonic, jak również zwrócić się bezpośrednio do wskazanych przez Panasonic serwisów
 4. 4. Gwarancja na sprzedany Produkt ani wykonanie uprawnień gwarancyjnych przez Klienta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, w szczególności gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 5. 5. W przypadku reklamacji Produktu warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie pisemnej reklamacji razem z Produktem i dowodem zakupu na adres: ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa.
 6. 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej przyjęcia.
 7. 7. Nie mogą stanowić podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Produktów istniejące pomiędzy Produktem dostarczonym, a oglądanym na stronie internetowej Sklepu, wynikające z ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 8. 8. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Produktu w terminie 14 (czternastu) dni przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub przekazem.
 9. 9. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

 

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. 1. Klient, będący Konsumentem może zrezygnować z zakupionego Produktu poprzez odstąpienie od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Informacja o możliwości odstąpienia od umowy wraz z wzorem odstąpienia stanowią Załączniki do niniejszego Regulaminu.
 2. 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie Produkt lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Konsumenta objęła Produkt w posiadanie.
 3. 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą ). Do pisma o odstąpieniu od umowy, należy wpisać imię i nazwisko, pełny adres pocztowy Konsumenta oraz ewentualnie numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej Konsumenta.
 4. 4. Klient może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu, co jednak w żadnym wypadku nie jest obowiązkowe.
 5. 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. 6. Konsument ma prawo przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy również drogą elektroniczną na stronie internetowej shop.panasonic.pl za pośrednictwem formularza. Konsumentowi, który korzysta z tej możliwości, Sklep prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 7. 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu Konsumentowi, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 8. 8. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 poniżej, Konsument nie poniesie jakichkolwiek opłat w związku z dokonywanym zwrotem. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. 9. Konsument powinien zwrócić Produkt na adres: BWM Electronics,  ul. Energetyczna 3, 05-500 Piaseczno, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, w sposób określony w ust. 10. Termin zwrotu Produktu będzie zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 (czternastu) dni.
 10. 10. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument jest odpowiedzialny za zwrot Produktu i ponosi koszty zwrotu Produktu. Konsument może zwrócić Produkt osobiście lub odesłać Produkt na adres wskazany w ust. 9. Jeśli Produkt z uwagi na swój charakter nie może być w zwykły sposób odesłany pocztą (przykładowo rozmiar Produktu, specjalne wymogi co do transportu Produktu), Panasonic oświadcza, że Konsument może zwrócić Produkt kurierem, który doręczył Produkt ze Sklepu do Konsumenta. Kurier powinien zostać zamówiony za pośrednictwem Panasonic przy użyciu infolinii. Konsument ponosi wówczas bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu w wysokości 54 PLN (dla Produktów o dużych gabarytach, takich jak lodówki, pralki, telewizory) lub 14 PLN (dla pozostałych Produktów). Konsument nie ma obowiązku skorzystać ze sposobu zwrotu Produktu oferowanego przez Panasonic. Wysokość kosztów wysyłki oferowanej przez inne firmy kurierskie zależy od indywidulnych cenników tych firm.  
 11. 11. Ponadto Konsument odpowiada w całości za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z Produktu w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. 12. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, tj. przesłał potwierdzenie przyjęcia zamówienia, oferta przestaje wiązać.

 

§ 9 Dane osobowe Klienta/ Bezpieczeństwo

 1. 1. Dane osobowe / Bezpieczeństwo.  Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych podanych w celu realizacji zamówienia jest PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie („Panasonic”).
 2. 2. Jeżeli masz pytania związane z przetwarzaniem  danych osobowych przez Panasonic, możesz skontaktować się przedstawicielem Panasonic, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, Warszawa, ul. Wołoska 9, Polska. Telefonicznie: 801 003 532 (połączenia z numerów stacjonarnych), 22 295 37 27 (połączenia z numerów komórkowych) – w godzinach pracy: Poniedziałek - Piątek 9:00-17:00. 3. Dane osobowe podawane przez Ciebie podczas składania zamówienia będą przetwarzane przez Panasonic w następujących celach:
  1. a. zawarcia i wykonania umowy, której stroną się stajesz  na skutek przyjęcia przez nas zamówienia, i – w uzasadnionych przypadkach – do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń; przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  2. b. realizacji uprawnień gwarancyjnych (na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania umowy oraz prawnie uzasadnionego interesu, którym jest wykonanie gwarancji; art. 6 ust. 1 lit b i f RODO), przez okres trwania gwarancji i realizacji uprawień z niej wynikających,
  3. c. rozpatrywania reklamacji (na podstawie przesłanki realizacji obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit c) RODO), przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
  4. d. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie należności), do czasu prawomocnego zakończenia postępowań, w tym postępowania egzekucyjnego,
  5. e. archiwizacji dokumentów rozliczeniowych (na podstawie przesłanki realizacji obowiązku prawnego - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), przez okres 5 lat po upływie roku, w którym nastąpiło zdarzenie związane z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. 3. Przetwarzanie danych osobowych związanych z wykorzystaniem adresu e-mail w celu otrzymywania informacji handlowej wymaga odrębnej, wyraźnej zgody udzielonej przez Ciebie.
 4. 4. Przekazanie Panasonic przez Klienta jego  danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i adresu e-mail jest warunkiem umownym i jest konieczne do zrealizowania  zamówienia. Niepodanie tych danych może skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych  jest dobrowolne.
 5. 5. Dane osobowe,  przetwarzane przez Panasonic w celu realizacji zamówień, będą przekazywane:
  1. a. podmiotom prowadzącym działalność kurierską i pocztową;
  2. b. podmiotom umożliwiającym Panasonic dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
  3. c. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
  4. d. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  5. e. Autoryzowanym Serwisom Panasonic w celu wykonania przez nich usługi na zlecenie Panasonic.
 6. 6. Wobec przetwarzania  Klienta danych osobowych przez Panasonic przysługuje Klientowi prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 7. 7. Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich  danych osobowych przez Panasonic do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. 8. Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Klienta szczególną sytuacja,
 9. Panasonic stosuje pliki cookies. Problematyka stosowania plików cookies została kompleksowo uregulowana w Polityce Cookies.
 10. Dane osobowe Klientów  nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Dane osobowe Klientów  nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. 1. Produkty prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
 2. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 3. 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić zużyty sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres: ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.
 4. 4. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panasonic - za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej, telefonicznie lub listownie.
 5. 5. Panasonic zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie dozwolonym prawem. Zmiana Regulaminu Sklepu nie będzie naruszać praw nabytych przez Klientów Sklepu.
 6. 6. Jakakolwiek zmiana postanowień Regulaminu stanowiącego integralną część umów już zawartych, w zakresie o jakim mowa w art. 22 ustawy o prawach konsumenta, może być wprowadzona jedynie na mocy zgodnego porozumienia stron.
 7. 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 lutego 2021.

 

DOT. WYŁĄCZNIE KONSUMENTÓW W ROZUMIENIU ART. 22KODEKSU CYWILNEGO

Załącznik Nr 1

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce Wołoska 9; 02-583 Warszawa, nr telefonów: 22 295 37 27, 801 003 532, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej shop.panasonic.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz na adres BWM Electronics,  ul. Energetyczna 3, 05-500 Piaseczno niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 (czternastu) dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 (czternastu) dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeśli Produkt z uwagi na swój charakter nie może być w zwykły sposób odesłany pocztą (przykładowo rozmiar rzecz, specjalne wymogi co do transportu rzeczy), oświadczamy, że istnieje możliwość zwrotu Produktu kurierem, który doręczył Państwu Produkt ze Sklepu. Kurier powinien zostać zamówiony przy użyciu naszej infolinii. Ponosicie Państwo wówczas bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w wysokości 54 PLN (dla Produktów o dużych gabarytach, takich jak lodówki, pralki, telewizory) lub 14 PLN (dla pozostałych Produktów). Nie macie Państwo obowiązku skorzystać ze sposobu zwrotu Produktu oferowanego przez Panasonic. Wysokość kosztów wysyłki oferowanej przez inne firmy kurierskie zależy od indywidulnych cenników tych firm. 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

 

DOT. WYŁĄCZNIE KONSUMENTÓW W ROZUMIENIU ART. 22KODEKSU CYWILNEGO

 

Załącznik  Nr 2

 

Nadawca:

____________________

____________________

____________________

 

PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce

Wołoska 9

02-583 Warszawa

 

FORMULARZ O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

-    Ja/My1)

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

niniejszym informuję/informujemy1)

 

moim/naszym 1)

odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej rzeczy:

___________________________________________________________________________

-   data zawarcia umowy (data otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia)*:

___________________________________________________________________________

-   data odbioru (doręczenia Państwu) rzeczy*:

___________________________________________________________________________

Państwa imię i nazwisko (imię i nazwisko konsumenta /-ów):

___________________________________________________________________________

Państwa adres (adres konsumenta/-ów):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data wypełnienia niniejszego formularza:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Podpis konsumenta/ -ów) -  tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

-niniejsze oświadczenie może zostać nadane pocztą na adres Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce lub przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza do kontaktu na stronie internetowej

1) niepotrzebne można skreślić

*wystarczy podanie daty zawarcia umowy albo daty odbioru;

Ostatnio nie przeglądałeś produktów