Polityka prywatności

 

Polskie i europejskie przepisy prawa dotyczące ochrony danych wymagają od nas, abyśmy poinformowali Państwa o stosowanych przez nas praktykach w zakresie ochrony danych oraz w zakresie stosowania plików cookies na wymienionych  poniżej stronach internetowych firmy Panasonic. W zależności od Państwa kraju zamieszkania Panasonic prowadzi niektóre lub wszystkie z poniższych stron internetowych (każda z poniższych stron internetowych będzie dalej określana w treści niniejszej Deklaracji jako: "Strona Internetowa"):

      •      Lumix G Experience

           Panasonic eShop

      •      My Panasonic.

 

Niniejsza Deklaracja Ochrony Danych opisuje sposób gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony zbieranych przez nas za pośrednictwem strony internetowej danych, zawierających Państwa dane osobowe albo inne informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikację użytkownika ("Dane osobowe"). 

Wszelkie dane osobowe przekazywana nam za Państwa zgodą lub zbierane w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej są przedmiotem niniejszej Deklaracji oraz naszej Polityki Cookies. Korzystając ze strony internetowej, akceptujesz warunki niniejszej Deklaracji. Jeśli nie akceptujesz wszystkich lub któregokolwiek z postanowień niniejszej Deklaracji, prosimy o natychmiastowe opuszczenie strony internetowej.

Strona internetowa jest prowadzona przez Panasonic Marketing Europe GmbH, spółką prawa niemieckiego z siedzibą w Wiesbaden, Niemcy ul. Hagenauer Strasse 43 (65203), działającą poprzez swój polski oddział pod firmą Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), Oddział w Polsce, adres: ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000352843, NIP 107-00-16-099, REGON 142346837 (w treści deklaracji: "Panasonic", "my", "nasz"  lub "nas"). W odniesieniu do przekazywanych danych osobowych Panasonic jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, poz. 101, nr 926).

      1.      Chronimy dane osobowe 

W celu ochrony danych osobowych nam powierzanych, używamy koniecznych środków organizacyjnych, technicznych i administracyjnych, takich jak kontrola dostępu, przekazywania, wprowadzania, dostępności oraz separacja danych. Niestety, żadna transmisja danych przez Internet oraz żaden system przechowywania danych nie zapewnia 100 % bezpieczeństwa danych. Jeśli masz powód, aby sądzić, że połączenie z nami nie jest bezpieczne (na przykład, jeśli czujesz, że bezpieczeństwo któregoś konta zostało zagrożone), prosimy, abyś niezwłocznie powiadomił nas o tym, kontaktując się z nami (Kontakt z nami, poniżej).

      2.      Przechowywanie zebranych danych 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu przedstawionego w niniejszej Deklaracji lub w innym skierowanym przez nas do Państwa komunikacie, chyba że dłuższy okres przechowywania danych jest wymagany przez prawo, ale w żadnym przypadku przez okres nie dłuższy niż okres przechowywania danych dozwolony przez prawo. Po upływie okresu przechowywania danych, dane osobowe zostaną usunięte oraz/lub zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z postanowieniami Polityki Cookies.

      3.      Korzystanie ze strony internetowej przez nieletnich 

Strona internetowa nie jest skierowana i nie powinna być odwiedzana przez osoby fizyczne w wieku do 13 (trzynastu) lat. Prosimy, aby osoby, które nie ukończyły 13 (13) lat nie podawały swoich danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej.
Osoby niepełnoletnie, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych muszą uzyskać wyraźną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych przed odwiedzeniem strony lub przekazaniem nam jakichkolwiek danych osobowych.

      4.      Gromadzenie danych osobowych 

Oprócz automatycznego gromadzenia danych osobowych na podstawie naszej Polityki Cookies, gromadzimy również dane osobowe zgodnie z poniższymi zasadami

      •       Przekazywanie nam jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.

      •      W celu przetwarzania Państwa zapytań oraz realizacji Państwa próśb, żądań i wniosków, Panasonic zbiera dane osobowe podawane przy użyciu formularzy kontaktowych umieszczonych na stronie internetowej, w tym Państwa imię i nazwisko, adres oraz inne dane osobowe, które przekazują nam Państwo za pośrednictwem formularza. Użytkownicy mogą w każdym czasie żądać usunięcia, aktualizacji lub poprawiania swoich danych osobowych.

      •      Panasonic zbiera również Państwa adresy e-mail, adresy pocztowe oraz kody pocztowe w celach marketingowych i promocyjnych, jeśli w sposób wyraźny zapiszą się Państwo na otrzymywanie od nas informacji handlowej, promocyjnej i marketingowej oraz newslettera, oraz jeśli wyrażą Państwo zgodę (zgodnie z zasadą tzw. „podwójnego opt-in”), na otrzymywanie naszej informacji handlowej, promocyjnej i marketingowej oraz newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszej informacji handlowej, promocyjnej i marketingowej oraz newslettera. Panasonic oferuje dogodne możliwości złożenia rezygnacji, przykładowo możecie Państwo postępować zgodnie z instrukcją „rezygnacji” zawartej w naszej informacji handlowej, promocyjnej i marketingowej oraz newsletterze.

      •      Panasonic zbiera dane osobowe podawane przy okazji oraz dla celów uczestnictwa w kanałach komunikacyjnych przeznaczonych dla użytkowników strony (czyli czatu, forum lub tablic ogłoszeń). W takim przypadku, następujące dane osobowe będą gromadzone przez Panasonic:

                o   Informacje podawane przy rejestracji, które umożliwiają udział w kanałach komunikacyjnych przeznaczonych dla użytkowników strony, obejmujące imię i nazwisko, nazwę użytkownika, hasło, adres e-mail, datę urodzenia oraz dane kontaktowe;

                o   Inne informacje, które zdecydują się Państwo dobrowolnie udostępnić aby umożliwić publikacje materiałów i wpisów w kanałach komunikacyjnych przeznaczonych dla użytkowników strony

      •      Panasonic zbiera dane osobowe podawane przy okazji i dla celów uczestnictwa w grach online, losowaniach, konkursach, loteriach, turniejach i innych podobnych promocjach ("Dodatkowe Działania"), oferowanych na stronie internetowej (dla niektórych z Dodatkowych Działań wymagana będzie odrębna zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych). W takim przypadku, następujące dane osobowe będą gromadzone przez Panasonic:

                o   Informacje podawane przy rejestracji, które umożliwiają udział w grach online, loteriach, konkursach lub innych podobnych promocjach, które obejmą imię i nazwisko, nazwę użytkownika, hasło, adres e-mail, datę urodzenia oraz dane kontaktowe.

      •      Państwa dane osobowe podawane w celu udziału w grach online, loteriach, konkursach lub innych podobnych promocji mogą zostać przez nas przekazane po otrzymaniu Państwa wyraźnej zgody do następujących Odbiorców:

                o   podmiotów zewnętrznych (osób trzecich) sponsorujących loterię, konkurs, losowanie, turniej lub inną podobną promocję, których tożsamość jest podana do wiadomości użytkowników podczas każdego losowania, konkursu, losowania, turnieju lub podobnej promocji.

      •      Panasonic może gromadzić również dane osobowe podawane przez Państwa przy okazji przekazywania („uploadowania”) przez Państwa plików (na przykład plików wideo lub zdjęć) na stronę internetową. W takim przypadku, następujące dane osobowe będą gromadzone przez Panasonic:               

                o   Imię i nazwisko

                o   Adres e-mail               

                o   Treść przekazana przez Państwa

 

      •      W przypadku zakupu towarów Panasonic za pośrednictwem naszej strony internetowej (eShop), będziemy przechowywać wszystkie dane finansowe w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo. Dane karty płatniczej zostaną zaszyfrowane na naszym bezpiecznym serwerze. Dostęp do naszego bezpiecznego serwera jest poddany ścisłej kontroli. Środki bezpieczeństwa są wyszczególnione w naszej klauzuli poufności.

      5.      Cele, dla których gromadzimy dane osobowe

Dane osobowe, których gromadzenie wymaga uzyskania przez nas Państwa wyraźnej zgody, będą zbierane w następujących celach:

      •      W celu przekazywania Państwu ważnych informacji dotyczących strony internetowej, zmian w warunkach korzystania oraz w naszych politykach, jak również w celu przekazania Państwu innych informacji o charakterze administracyjnym;

      •      W celu administrowania Dodatkowymi Działaniami, które mogą podlegać odrębnym  regulacjom, zawierającym dodatkowe postanowienia w zakresie wykorzystywania i przekazywania Państwa danych osobowych; w tym wypadku zalecamy uważnie przeczytać te regulacje;

      •      Dla naszych celów biznesowych, takich jak analiza danych, audyty, rozwój nowych produktów i usług, prowadzących do poprawienia działania naszej strony internetowej, polepszenia jakości naszych usług, identyfikacji trendów użytkowania strony internetowej oraz do określenia skuteczności naszych kampanii promocyjnych;

      •      Dla celów (a) zgodnych z obowiązującym prawem; (b) wywiązywania się z obowiązków nałożonych przez sądy w związku z postępowaniami sądowymi; (c) udzielania odpowiedzi na zapytania władz publicznych i rządowych; (d) wprowadzania w życie naszych Warunków Użytkowania; (e) ochrony naszej działalności lub ochrony działalności któregoś z naszych partnerów ("Partnerzy") (f) ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia, i / lub ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia naszych partnerów, użytkowników lub osób trzecich (g) realizacji przysługujących nam prawnie środków oraz w celu ograniczenia szkody, którą możemy ponieść.

      •      Lumix G 

                o   Rejestracja - odwiedzający stronę internetową Panasonic "Lumix G Experience", którzy posiadają aparat Lumix G, mają możliwość zapisania się lub rejestracji swoich danych. Korzyści z rejestracji to otrzymywanie powiadomień od Panasonic informujących o nowych produktach, nowych technologiach, konkursach lub ofertach, które użytkownik może uznać za interesujące.
                o   Oprócz informacji, które przekażecie Państwo przy rejestracji, będziemy gromadzić informacje, kiedy przekazujecie Państwo zdjęcia do galerii; również w przypadkach, kiedy zadajecie nam Państwo pytania lub przekazujecie nam swoje komentarze, oceny czy informacje zwrotne, zastrzegamy sobie prawo do zachowania rejestru tej korespondencji. Możemy również zachować Państwa Facebook ID (numer identyfikacyjny użytkowników Facebook’ a) oraz profil URL, jak również inne informacje otrzymywane za pośrednictwem Facebook’ a.
                o   Lumix G Experience może umożliwić Państwu rejestrację i logowanie przy użyciu Państwa konta na Facebook’ u. Jeśli dokonają Państwo rejestracji za pomocą Facebook’ a, Facebook zapyta o zgodę na udostępnienie niektórych danych z Państwa konta na Facebook’ u stronie internetowej Lumix G Experience. Dane te obejmować będą imię, nazwisko, płeć, ogólną lokalizację, link do Państwa profilu na Facebook’ u, informacje o strefie czasowej, datę urodzin, zdjęcie profilowe, informacje o Państwa preferencjach, tzw. „lajkach” (opcja „lubię to”) i listę znajomych. Informacje te są zbierane przez Facebook i zostają nam przekazane zgodnie z warunkami polityki prywatności Facebook’ a. Możesz kontrolować informacje, które będziemy otrzymywać od Facebook’ a za pomocą ustawień prywatności na swoim koncie na Facebook’ u.
                o   Jeśli zarejestrujecie się Państwo do Lumix G Experience za pomocą Facebook’ a, Państwa konto Lumix G Experience zostanie automatycznie połączone z kontem na Facebook’ u, a informacje dotyczące Państwa aktywności na Lumix G Experience, będą przez nas udostępniane Facebook’ owi oraz publikowane na osi czasu i kanałach informacyjnych dla Twoich znajomych. Jeśli nie chcesz dzielić się swoimi aktywnościami w Lumix G Experience ze swoimi znajomymi na Facebooku, możesz ustawić to na swoim profilu na stronie internetowej Lumix G Experience.

Jeśli cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, na który wyrazili Państwo zgodę został spełniony lub nie będzie kontynuowany, Państwa dane osobowe zostaną usunięte. 

6.      Wrażliwe dane osobowe 

Prosimy, aby nie dostarczać nam jakichkolwiek wrażliwych danych osobowych (na przykład numer PESEL, dane dotyczące otrzymywania świadczeń socjalnych, informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub innych, jak również dane o stanie zdrowia, karalności lub przynależności do związku zawodowego) na stronie internetowej lub za pośrednictwem strony internetowej albo w jakikolwiek inny sposób. Panasonic gromadzi i przetwarza wrażliwe dane osobowe wyłącznie w odniesieniu do Państwa rachunków bankowych w zakresie niezbędnym dla celów rozliczeniowych i tylko wówczas, gdy zostały podane dobrowolnie przez użytkownika.

7.      Kategoria Usługodawców 

      •      Podmioty przetwarzające dla nas dane osobowe, które działają w naszym imieniu, określane są dalej w niniejszej Deklaracji jako usługodawcy. Usługodawcy będą przetwarzać dane osobowe zgodnie z naszymi instrukcjami i na podstawie indywidualnych umów o przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Usługodawcy świadczą na naszą rzecz usługi takie jak hosting witryn internetowych, analiza danych, rozwój infrastruktury, a także usługi informatyczne, usługi obsługi klienta, dostarczania poczty e-mail, usługi audytorskie jak również inne podobne usługi. W przypadku, kiedy siedziba Usługodawcy znajduje się w państwie nienależącym do UE/EOG, a prawo tego państwa nie zapewniałoby poziomu ochrony danych osobowych na poziomie państw UE/EOG, gwarantujemy, że Usługodawca będzie przestrzegać poziomu ochrony danych wymaganego w państwach UE/EOG poprzez uzgodnienie z nim specjalnych klauzul modelowych, przewidzianych jako obowiązujący wzór przez Komisję Europejską ("UE warunki modelowe").

      •      Zwracamy uwagę, że Państwa dane osobowe mogą również zostać przez samych Państwa ujawnione na naszym forum, czacie, stronie profilu, blogach i przy okazji korzystania z innych świadczonych przez nas usług, dzięki którym możecie Państwo m. in. publikować informacje i materiały. Zwracamy uwagę, że wszelkie informacje po ich publikacji przez Państwa przy korzystaniu przez Państwa z wyżej wskazanych usług staną się publicznie dostępne i będą dostępne zarówno dla odwiedzających stronę internetową jak i dla ogółu społeczeństwa. Dlatego prosimy o zachowanie dużej ostrożności przy podejmowaniu decyzji dotyczącej ujawnienia na stronie internetowej danych osobowych, jak również jakichkolwiek innych informacji.

8.      Przepisy krajowe 

<Polska 

Panasonic oświadcza, że wszystkie informacje (w tym dane osobowe) dostarczane przez użytkowników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, poz. 101, nr 926).

Użytkownik ma prawo do kontroli swoich danych osobowych, w tym do żądania ich  uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

Linki do stron internetowych należących do osób trzecich 

Niniejsza Deklaracja nie dotyczy polityk prywatności, polityk ochrony danych i informacji oraz innych praktyk osób trzecich, za które Panasonic nie może odpowiadać. Dotyczy to również stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, do której nasza strona internetowa zawiera łącza internetowe („linki”). Zamieszczenie linku na naszej stronie internetowej do innej strony internetowej w żadnym wypadku nie oznacza rekomendowania tej strony i wzięcia odpowiedzialności za jej treść przez nas lub przez naszego partnera.

Zmiany niniejszej Deklaracji 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Deklaracji w zakresie zgodnym z przepisami prawa. Prosimy Państwa o regularny wgląd w treść niniejszej Deklaracji w celu weryfikacji zmian. Przed każdą istotną zmianą niniejszej Deklaracji będziemy Państwa informować o tej zmianie i jeśli będzie to konieczne poprosimy Państwa również o udzielenie wyraźnej zgody na kontynuację przetwarzania Państwa danych osobowych. Ostatnia zmiana do niniejszej Deklaracji została wprowadzona we wrześniu 2014 r.

Kontakt z nami 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania Państwa danych osobowych lub jeśli chcą Państwo poprawić dane,  zablokować przetwarzanie danych, sprostować, uzupełnić, uzyskać dostęp do swoich danych, jak również jeśli chcą Państwo cofnąć zgodę na niniejszą Deklarację albo usunąć Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt:

PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), Oddział w Polsce 

ul. Wołoska 9

02-583 Warszawa

KRS:0000352843

NIP: 107-00-16-099

REGON: 142346837


lub za pośrednictwem maila