Warunki usługi Przedłużona Gwarancja

WARUNKI PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI PANASONIC


Niniejsze warunki gwarancji stosuje się po okresie standardowej gwarancji Panasonic wyłącznie w przypadku objęcia urządzenia przedłużoną gwarancją Panasonic, oferowaną odpłatnie na zasadach określonych w Regulaminie Przedłużonej Gwarancji Panasonic.


Przedłużona gwarancja Panasonic została udzielona w formie specjalnego Certyfikatu Przedłużonej Gwarancji zawierającego unikalny kod weryfikacyjny pozwalający zweryfikować uprawnienia gwarancyjne.


Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu urządzenia oraz Certyfikat Przedłużonej Gwarancji Panasonic.


PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9A wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352843, NIP 1070016099, REGON 142346837, BDO: 000019605 (dalej: „Panasonic”) zapewnia po standardowym okresie gwarancji Panasonic dodatkową ochronę gwarancyjną („Gwarancja”) dla urządzenia wskazanego w Certyfikacie Przedłużonej Gwarancji Panasonic, na poniższych warunkach:


1. Gwarancja jest ważna na terenie państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Albanii, Andory, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii, Szwajcarii, Monako i San Marino („Terytorium”) dla urządzenia kupionego w jednym z państw Terytorium, oryginalnie wprowadzonego na rynek jednego z państw Terytorium przez spółkę z grupy Panasonic i objętego na warunkach odpłatności przedłużoną gwarancją Panasonic.


2. Gwarancja jest udzielona właścicielowi urządzenia, będącemu użytkownikiem końcowym („Uprawniony”).


3. Gwarancją objęte są wady i usterki urządzenia spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.

Powyższe nie oznacza, że w urządzeniu nie wystąpią wady i usterki. Sprawne działanie urządzenia oznacza działanie zgodne z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi urządzenia.


4. Gwarancja jest udzielana na urządzenie użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użytkowania, określonymi w instrukcji obsługi/użytkownika. Niniejsza Gwarancja jest udzielana wyłącznie na urządzenie użytkowane w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.


5. Panasonic zobowiązuje się, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej Gwarancji, do naprawy urządzenia w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad i usterek spowodowanych wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi. W ramach naprawy gwarancyjnej zapewnione są części zamienne oraz robocizna, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej Gwarancji.


6. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe konserwacje i przeglądy urządzenia, a w szczególności czyszczenia, regulacje, sprawdzenia działania, korekta błędów obsługi lub programowanie ustawień użytkownika oraz inne czynności, do wykonania których powołany jest użytkownik, zgodnie z informacjami w instrukcji obsługi/użytkownika. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów urządzenia, takich jak materiały eksploatacyjne oraz innych części, wymienionych w instrukcji obsługi/użytkownika lub dokumentacji technicznej, posiadających określony czas działania, chyba że niniejsza Gwarancja stanowi inaczej.


7. Warunkiem skorzystania przez Uprawnionego z uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji jest przedstawienie w chwili zwracania się o usługę gwarancyjną łącznie:
a) Certyfikatu Przedłużonej Gwarancji Panasonic dla urządzenia z ważnym unikalnym kodem weryfikacyjnym,
b) ważnego dowodu zakupu urządzenia,
c) wadliwego urządzenia.

Dane z dowodu zakupu urządzenia muszą być zgodne z danymi Certyfikatu. Niezgodność danych może być podstawą do odmowy uznania roszczenia gwarancyjnego.


8. Okres Gwarancji dla urządzenia jest określony w Certyfikacie Przedłużonej Gwarancji Panasonic. Okres Przedłużonej Gwarancji Panasonic jest liczony od zakończenia okresu standardowej gwarancji Panasonic.


9. W celu skorzystania z Gwarancji, Uprawniony jest proszony o dostarczenie wadliwego urządzenia z Certyfikatem i dowodem zakupu do Autoryzowanego Serwisu albo o skontaktowanie się z Panasonic - za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem internetowym http://www.panasonic.pl lub telefonicznie korzystając z numeru tel. 801 003 532 lub 22 295 37 27 - w celu uzyskania informacji odnośnie realizacji serwisu albo zamówienia naprawy gwarancyjnej w systemie door to door.


10. Uprawniony dostarczając urządzenie do Autoryzowanego Serwisu, a w szczególności przesyłając go przez osoby trzecie, zobowiązany jest do przygotowania przesyłki urządzenia w sposób umożliwiający jego odbiór i bezpieczny transport. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciążają wyłącznie Uprawnionego.


11. Dostarczone do Autoryzowanego Serwisu urządzenie musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym. W przeciwnym wypadku czynności podjęte przez Autoryzowany Serwis w celu usunięcia tego stanu rzeczy nie wchodzą w zakres czynności naprawy gwarancyjnej i jako takie noszą charakter czynności odpłatnych wg cennika. Autoryzowany Serwis może uzależnić wypełnienie obowiązków wynikających z Gwarancji od podjęcia w/w czynności.

12. Usterka zgłoszona w terminie Gwarancji, o którym mowa w pkt. 8, zostanie usunięta przez Autoryzowany Serwis w możliwie krótkim czasie, nie dłuższym niż 30 dni od dnia dostarczenie urządzenia do Autoryzowanego Serwisu.


13. Jeżeli tylko część urządzenia jest wadliwa i daje się odłączyć od części urządzenia działającej zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi/użytkownika, uprawnienia wynikające z niniejszej Gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części urządzenia.


14. Uprawnionemu przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe poprzez Autoryzowany Serwis wyłącznie, jeżeli:
a) Autoryzowany Serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak produktu w ofercie handlowej) wymiana urządzenia na ten sam typ jest niemożliwa, Panasonic dokona wymiany urządzenia na inny typ o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych z aktualnej oferty handlowej.


15. Panasonic dokona wymiany urządzenia na nowe w możliwie krótkim czasie od momentu wystąpienia przesłanki wymienionej w pkt. 14. Jednakże Panasonic może uzależnić dokonanie wymiany od zwrotu przez Uprawnionego wadliwego urządzenia w całości (wraz z wyposażeniem). Przy wymianie urządzenia na nowe potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Uprawnionego elementów.


16. Gwarancją nie są objęte urządzenia z uszkodzeniami mechanicznymi lub elektrycznymi nie powstałymi z powodów obciążających producenta, o których mowa w pkt. 3 powyżej, a w szczególności:
a) urządzenia z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu i przeładunku, dokonywanymi na zlecenie Uprawnionego,
b) urządzenia z uszkodzeniami spowodowanymi użytkowaniem urządzenia niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa albo z instrukcją obsługi/użytkownika,
c) uszkodzenia spowodowane użytkowaniem urządzenia w warunkach innych niż warunki indywidualnego gospodarstwa domowego (np. w celu świadczenia usług, zaspokajania potrzeb zbiorowych) oraz brakiem właściwej instalacji urządzenia;
d) urządzenia uszkodzone na skutek pożaru, powodzi, wyładowań atmosferycznych, czy też innych klęsk żywiołowych, wojny lub niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, zalania cieczą, przepięć w sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej i telewizyjnej,
e) urządzenia, w których osoby inne niż Autoryzowany Serwis dokonały przeróbek, zmian, dostrojeń, czynności serwisowych lub napraw naruszając plombę gwarancyjną lub w jakikolwiek inny sposób,
f) urządzenia z uszkodzeniami o charakterze estetycznym, które nie mają negatywnego wpływu na normalne funkcjonowanie urządzenia, jak np. porysowania, zadrapania, uszkodzenia powłoki lakierniczej itp.;
g) urządzenia z uszkodzeniami spowodowanymi zarażeniem urządzenia wirusem komputerowym albo użytkowaniem oprogramowania innego niż dostarczone z urządzeniem lub oprogramowania nieprawidłowo zainstalowanego
h) urządzenia, w których numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto.


17. Wszelkie wadliwe urządzenia lub części, których wymiany dokonano w ramach Gwarancji stają się własnością właściwego Autoryzowanego Serwisu.

18. Wszystkie uprawnienia przysługujące Uprawnionemu zostały określone w niniejszych Warunkach.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

W relacjach prawnych wynikłych z niniejszej Gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego.

Lista Autoryzowanych Serwisów dostępna jest w siedzibie Gwaranta, na stronie internetowej pod adresem www.panasonic.pl lub pod numerem telefonu 801 003 532 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) lub 22 295 37 27 (dla połączeń z telefonów komórkowych lub stacjonarnych).

Koszt połączenia na w/w numery telefonów nie przekracza kosztu zwykłego połączenia telefonicznego, zgodnie z taryfą operatora.


Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Oddział w Polsce
ul. Wołoska 9A,
02-583 Warszawa, Polska
Tel. 801 003 532 Fax. +48 22 295 37 27
www.panasonic.pl