Informacja dla użytkowników o zbieraniu i pozbywaniu się zużytych urządzeń i baterii (WEEE)

 

  

 Niniejsze symbole umieszczone na produktach, opakowaniach i/lub w towarzyszącej im dokumentacji oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych produktów i baterii, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz postanowieniami Dyrektyw 2002/96/EC i 2006/66/EC. Prawidłowe pozbywanie się ww. produktów i baterii pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz stan środowiska naturalnego, który może mieć miejsce w wypadku niewłaściwego postępowania z odpadami. Więcej informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych produktów i baterii można uzyskać od władz lokalnych, miejscowego przedsiębiorstwa oczyszczania lub w punkcie sprzedaży, w którym użytkownik nabył dane urządzenie. Za niewłaściwe pozbywanie się powyższych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa danego kraju.

  

 

 

  

Dla użytkowników instytucjonalnych na terenie Unii Europejskiej

Jeżeli chcecie się Państwo pozbyć niniejszego urządzenia elektronicznego prosimy skontaktować się ze swoim sprzedawcą lub dostawcą, który udzieli dalszych informacji.

 

Informacja na temat utylizacji w krajach poza granicami Unii Europejskiej

Niniejsze symbole obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Chcąc pozbyć się ww. urządzeń należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w sprawie ustalenia właściwego sposobu utylizacji tego rodzaju przedmiotów.

 

 

 

 

  

Uwaga na temat symbolu baterii (dwuliterowe oznaczenie poniżej znaku):

Ten symbol może występować wraz zsymbolem substancji chemicznej. W takim przypadku urządzenie podlega wymaganiom Dyrektywy określającej postępowanie z odpadami chemicznymi.

 

 

 

  Sprawdź aktualne stawki KGO dla produktów oferowanych

w sklepie on-line Panasonic Polska