Regulamin usługi Rozszerzona gwarancja

REGULAMIN PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI PANASONIC


OBJĘCIE URZĄDZENIA PRZEDŁUŻONĄ GWARANCJĄ JEST MOŻLIWE W TERMINIE DO 24 MIESIĘCY OD PIERWSZEGO ZAKUPU URZĄDZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA


PRZED ZAKUPEM PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM ORAZ WARUNKAMI PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI PANASONIC, OKREŚLAJĄCYMI ZAKRES I WARUNKI PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI PANASONIC


OGÓLNE:


1. Regulamin określa zasady nabywania i udzielania Przedłużonej Gwarancji Panasonic oferowanej odpłatnie użytkownikom końcowym wyłącznie dla wybranych urządzeń Panasonic przez:


PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9, 02-583 Warszawa.


Kontakt e-mail:
Prosimy o skorzystanie z formularza na stronie internetowej: panasonic.pl


Kontakt telefoniczny/ Infolinia (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00):
22 295 37 27 (numer dla połączeń z telefonów komórkowych, opłata jak za zwykłe połączenie wg cennika operatora); 801 003 532 (opłata nie przekracza opłaty za zwykłe połączenie wg cennika operatora)


2. Przedłużona Gwarancja Panasonic to dodatkowa ochrona gwarancyjna, zapewniana po upływie standardowego okresu gwarancji Panasonic na Warunkach Przedłużonej Gwarancji Panasonic.


3. W celu objęcia urządzenia Panasonic Przedłużoną Gwarancją Panasonic należy w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od zakupu urządzenia Panasonic, dla którego oferowana jest Przedłużona Gwarancja, łącznie spełnić następujące warunki:


4.1. zakupić właściwą dla posiadanego modelu urządzenia Przedłużoną Gwarancję Panasonic, a następnie:
4.2. aktywować zakupioną Przedłużoną Gwarancję Panasonic, podając i rejestrując szczegóły zakupu oraz dane urządzenia.


4. Przedłużoną Gwarancję Panasonic można nabyć u wybranych Partnerów Handlowych lub w Autoryzowanych Punktach Serwisowych Panasonic albo na stronie internetowej Panasonic shop.panasonic.pl. Nabycie Przedłużonej Gwarancji Panasonic wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny.


5. Cena Przedłużonej Gwarancji Panasonic jest określana indywidualnie dla danego modelu bądź kategorii urządzenia Panasonic oraz dla okresu Przedłużonej Gwarancji.


6. W zależności od aktualnej oferty i modelu bądź kategorii urządzenia, Przedłużona Gwarancja Panasonic jest oferowana zazwyczaj na 12 (dwanaście), 24 (dwadzieścia cztery) lub 36 (trzydzieści sześć) miesięcy. Okres Przedłużonej Gwarancji Panasonic jest liczony od zakończenia okresu standardowej gwarancji Panasonic. Dla jednego urządzenia można zakupić wyłącznie jedną Przedłużoną Gwarancję Panasonic, okresy gwarancyjne oferowanych Przedłużonych Gwarancji nie podlegają sumowaniu.

7. Przedłużona Gwarancja Panasonic jest oferowana wyłącznie dla oryginalnych urządzeń, zakupionych przez Klienta jako nowe na terenie państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Albanii, Andory, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii, Szwajcarii, Monako i San Marino („Terytorium”), eksploatowanych na Terytorium i pochodzących z oryginalnej dystrybucji (pierwotnie wprowadzonych na Terytorium przez spółki z grupy Panasonic). W szczególności, Przedłużona Gwarancja Panasonic nie może zostać zakupiona dla egzemplarza, który nie został wprowadzony do obrotu na Terytorium, został nabyty poza Terytorium (np. przez Internet) lub nabyty od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (np. na aukcji internetowej).


8. Przedłużona Gwarancja Panasonic może być zakupiona nie później niż 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od daty zakupu urządzenia. Przekroczenie tego terminu uniemożliwia aktywację Przedłużonej Gwarancji, jak również stanowi podstawę odmowy wykonania obowiązków gwarancyjnych.


ZAKUP PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI PANASONIC:


9. Zakup Przedłużonej Gwarancji Panasonic jest możliwy u wybranych Partnerów Handlowych lub w Autoryzowanych Punktach Serwisowych Panasonic albo na stronie internetowej Panasonic shop.panasonic.pl.


10. Klient dokonujący zakupu Przedłużonej Gwarancji Panasonic powinien upewnić się, czy jest ona odpowiednia dla posiadanego modelu urządzenia, czy obejmuje wybrany przez Klienta okres gwarancji, a ponadto, czy spełnione są warunki określone w punkcie 7 i 8 powyżej.


11. W przypadku zakupu Przedłużonej Gwarancji Panasonic za pośrednictwem sklepu internetowego, prowadzonego przez Panasonic pod adresem shop.panasonic.pl („Sklep”), Klient zostanie poproszony o podanie wymaganych danych i dokonanie płatności w sposób określony w Sklepie. Regulamin Sklepu jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Po dokonaniu zakupu Przedłużonej Gwarancji Panasonic za pośrednictwem sklepu internetowego, link do aktywacji Przedłużonej Gwarancji Panasonic zostanie wysłany na podany przez Klienta adres e-mail po zaksięgowaniu środków.


12. W przypadku zakupu Przedłużonej Gwarancji Panasonic u wybranych Partnerów Handlowych lub Serwisowych Panasonic, Klient wybiera rodzaj i termin Przedłużonej Gwarancji Panasonic, podaje swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail oraz dokonuje płatności w sposób określony w Sklepie. Link do aktywacji Przedłużonej Gwarancji Panasonic zostanie wysłany na podany przez Klienta adres e-mail.


AKTYWACJA PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI PANASONIC:


13. Zakupioną Przedłużoną Gwarancję Panasonic należy aktywować poprzez kliknięcie linku w otrzymanym mailu z Przedłużoną Gwarancję Panasonic oraz wypełnienie formularza internetowego. Aktywacja nie może być dokonana później niż w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty zakupu urządzenia. Przekroczenie tego terminu uniemożliwia aktywację Przedłużonej Gwarancji, jak również stanowi podstawę odmowy wykonania obowiązków gwarancyjnych.


14. Wypełniając formularz aktywacyjny, Klient rejestruje zakupioną Przedłużoną Gwarancję Panasonic oraz urządzenie, podając dane i postępując zgodnie z instrukcjami formularza. Klient podaje datę zakupu urządzenia oraz dane urządzenia, takie jak model i numer seryjny. Klient potwierdza również adres e-mail, na który zostanie wysłany Certyfikat Przedłużonej Gwarancji Panasonic.


15. Jeśli zgłoszenie będzie niekompletne, Panasonic skontaktuje się z Klientem na podany adres e-mail.


16. W przypadku jakichkolwiek trudności przy rejestracji prosimy o kontakt z Panasonic (dane kontaktowe powyżej).


17. Po weryfikacji danych podanych zgodnie z punktem 13 powyżej, Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie aktywacji Przedłużonej Gwarancji, a następnie w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od podania danych zgodnie z punktem 14 powyżej Certyfikat Przedłużonej Gwarancji Panasonic.


18. W przypadku nieotrzymania Certyfikatu Przedłużonej Gwarancji Panasonic w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od podania danych zgodnie z punktem 14 powyżej, Klient jest proszony o kontakt z Panasonic - telefonicznie albo za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej, podając swoje dane kontaktowe.


19. Ponowna aktywacja tej samej Przedłużonej Gwarancji Panasonic, jak również aktywacja nowej Przedłużonej Gwarancji Panasonic w stosunku do urządzenia już zarejestrowanego nie jest możliwa.


ZASADY UDZIELANIA PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI:


20. Certyfikat Przedłużonej Gwarancji Panasonic zawiera model i numer seryjny urządzenia objętego gwarancją, datę zakupu urządzenia, okres gwarancji, jak również unikalny kod weryfikacyjny potwierdzający autentyczność Certyfikatu oraz ważność Przedłużonej Gwarancji Panasonic. Okres Przedłużonej Gwarancji Panasonic jest liczony od zakończenia okresu standardowej gwarancji Panasonic.


21. Zasady realizacji uprawnień gwarancyjnych z Przedłużonej Gwarancji Panasonic zostały określone w Warunkach Przedłużonej Gwarancji Panasonic.


Ochrona gwarancyjna Przedłużonej Gwarancji Panasonic obejmuje nieodpłatne naprawy urządzenia w razie wystąpienia wad i usterek spowodowanych wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi w okresie Przedłużonej Gwarancji Panasonic.


22. Przedłużona Gwarancja Panasonic zapewnia ochronę gwarancyjną urządzeniu, które zostało wpisane do Certyfikatu. W przypadku wymiany wadliwego urządzenia na nowe przed rozpoczęciem Okresu Przedłużonej Gwarancji Panasonic, Klient jest proszony o kontakt z Panasonic w celu otrzymania poprawionego Certyfikatu Przedłużonej Gwarancji Panasonic.


23. Klient powinien bezwzględnie zachować Certyfikat Przedłużonej Gwarancji Panasonic oraz dowód zakupu urządzenia.


24. W celu skorzystania z Przedłużonej Gwarancji Panasonic, Klient proszony jest o dostarczenie urządzenia z Certyfikatem i dowodem zakupu urządzenia do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Panasonic, których lista jest dostępna na stronie www.panasonic.pl albo o kontakt z Panasonic – telefonicznie z Infolinią Panasonic albo za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej, podając swoje dane kontaktowe.

25. W celu przyjęcia zgłoszenia naprawy, Klient zostanie poproszony o podanie unikalnego numeru weryfikacyjnego, a także innych danych urządzenia oraz o przekazanie Certyfikatu Przedłużonej Gwarancji Panasonic oraz dowodu zakupu urządzenia Autoryzowanemu Centrum Serwisowemu albo kurierowi odbierającemu urządzenie do naprawy. Dane z dowodu zakupu urządzenia muszą być zgodne z danymi Certyfikatu. Niezgodność danych może być podstawą do odmowy uznania roszczenia gwarancyjnego.


26. Naprawa Gwarancyjna zostanie zrealizowana przez Autoryzowany Punkt Serwisowy Panasonic, na Warunkach Przedłużonej Gwarancji Panasonic oraz zgodnie z procedurami Autoryzowanego Punktu Serwisowego Panasonic.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


27. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych Uczestników Promocji podanych w celu udzielenia i wykonywania Przedłużonej Gwarancji Panasonic jest Panasonic. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody. Dane osobowe Uczestników Promocji mogą być przekazane autoryzowanym centrom serwisowym oraz dostawcom usług zaopatrujących Panasonic w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu nabycia Przedłużonej Gwarancji Panasonic i wykonania uprawnień gwarancyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych i przysługujących prawach można znaleźć na stronie internetowej Panasonic.


28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.


29. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Panasonic - za pośrednictwem e-mail, formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej, telefonicznie lub listownie.


30. Ewentualne reklamacje będą rozpatrywane są w terminie 14 (czternaście) dni od daty ich przyjęcia w formie pisemnej na adres Panasonic.


Panasonic Marketing Europe GmbH
(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Oddział w Polsce
Wołoska 9
02-583 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Nr KRS 352843
NIP 1070016099
BDO: 000019605
(dane kontaktowe powyżej)